Ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Turda din 25 ianuarie

Iată care sunt punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Turda din data de 25 ianuarie 2018, ora 13.00:
1. Prezentarea procesului verbal al ședinței ordinare precedente;
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetări de drept a mandatului de consilier local al domnului Cojocaru Igor şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Municipiului Turda.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al domnului Giurgiu Nicolaie.
4. Probleme ale Direcției Economice:
4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuția bugetului pe trimestrul IV 2017
5. Probleme ale Serviciului Administrație Publică Locală:
5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62289 Turda, nr. top. 512/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1.
5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operațiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 63320 Turda, nr. cadastral 63320
5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii fără licitație publică a spațiului situat administrativ în Municipiul Turda, str. George Coșbuc nr. 3, ap. 3 către Societatea Profesională Notarială Potaissa.
5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării articolului 3 al HCL nr. 378/2017 referitoare la concesionarea fără licitație publică a unui teren în suprafață de 26 mp, înscris în CF nr. 62764 Turda, nr, cadastral 62764, în vederea extinderii construcției pentru doamna Suciu Maria.
5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 198/2017 referitoare la aprobarea încheierii unui contract de locațiune pentru un imobil clădire situat în Piața 1 Decembrie 1918, nr. 31-33.
5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea costului de instituționalizare pentru persoanele vârstnice aflate în Centrul de Îngrijire şi Asistenta “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.
5.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rețelei unităților de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcționa în anul școlar 2018-2019.
5.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Asociației Club Sportiv Sticla Arieșul Turda, în vederea exercitării drepturilor de asociat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Asociaților.
5.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acționar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
5.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înlocuirii anexei la HCL nr. 3/2018 referitoare la asocierea Municipiului Turda cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării evenimentului semifinala Eurovision 2018.
5.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Lazăr Alexandru.
6. Probleme ale Direcției Tehnice:
6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de avizare pentru lucrări de intervenții – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții: “Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilități din corpul drumului în Băile Turda lot proiect finanțat din alte surse”.
7. Probleme ale Serviciului Administrare Fond Locativ:
7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorități pe anul 2018 pentru repartizarea locuințelor sociale şi a locuințelor din fondul locativ de stat, altele decât cele sociale.
7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorități în vederea repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2018, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuințe.
8. Probleme ale Biroului Resurse Umane:
8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din România.
8.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turda şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda pentru anul 2018.
9. Probleme ale Serviciului Public de Asistență Socială:
9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, pentru anul 2018.
10. Probleme ale Serviciului Public Poliția Locală Turda:
10.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public Politia Locală Turda, pentru anul 2018.
11. Probleme ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Obor:
11.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor care se percep pentru folosirea locurilor publice din Piaţa Agroalimentară Centrală, Micro III şi Oborul Turda.
11.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului Cadru privind funcționarea Piețelor Agroalimentare şi a Oborului din Municipiul Turda.
12. Propuneri, întrebări, interpelări.