Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu anunță acordarea de finanțări nerambursabile de la bugetul local

ANUNT DE PARTICIPARE

Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive din comuna, in anul fiscal 2018 .
Autoritatea contractanta-Comuna Mihai Viteazu-Consiliul Local, cu sediul in localitatea Mihai Viteazu, str. Principala, nr. 1014, jud. Cluj, cod fiscal 407405, telefon:0264329101, fax 0264 286101 ,e-mail: primariamihaiviteazu@yahoo.com.

1.Reglementari juridice privind acordarea sprijinului financiar le constituie:
– prevederile Legii 350/2005 actualizata privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Legea educatie fizice și sportului nr. 69/2000 actualizata, Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007, cu modificarile și completarile ulterioare,Hotararea Consiliului Local nr.15/13.02.2018,H.C.L nr. 17/25.02.2014 privind aprobarea ghidului solicitantului, domeniul sport.
2.Solicitanti: persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial – asociatii sau fundatii constituite potrivit legii romane care activeaza in domeniul sportului.
3.Actiuni eligibile: actiunile trebuie sa se deruleze conform specificatiilor din ghidul de finantare, respectiv contractul de finantare nerambursabila incheiat intre autoritatea contractanta si beneficiar.
4.Durata proiectelor: anul 2018.
5.Bugetul programului: bugetul alocat programului ,,Sportul pentru toți” de interes local, în anul 2018 este de 100.000 lei conform Hotaririi privind bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj nr. 15/13.02.2018, iar finantarea asigurata de Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu va fi de maxim 90% din bugetul total al proiectului.
6.Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul Primariei comunei Mihai Viteazu – www.primariamihai-viteazu.ro – Sectiunea Programe si strategii europene, ghid sport 2018.
7.Depunerea documentatiei: solicitantul va depune documentatia completa la Registratura Primariei Mihai Viteazu, str. Principala, nr. 1014, pana la data de 12.03.2018, ora 14.00.
8. Evaluarea si selectia proiectelor se va face în perioada 13.03-16.03.2018 de catre o comisie de evaluare si selectionare, constituita prin dispozitia primarului . La incheierea procedurii de evaluare si selectionare,se va afisa pe site-ul Primariei comunei Mihai Viteazu-www.primariamihai-viteazu.ro rezultatul selectie precum si fondurile alocate.
9. Documentatia va fi depusa obligatoriu in 2 exemplare (original si copie) si in format electronic CD ( fisiere word). Nerespectarea acestei cerinte duce la excluderea cererii de finantare din cadrul procedurii.

Primar,
Zeng Ioan.